Naša extra ponuka káv

Ochrana osobných údajov

V našej spoločnosti je spracúvanie Vašich osobných údajov veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou.

Preto sme prijali primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania Vašich osobných údajov tak, aby boli Vaše osobné údaje maximálne chránené a ich spracúvanie bolo v súlade s  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej aj ako „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

V tomto dokumente nájdete informácie o tom,prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Vzhľadom na prijaté opatrenia dodržiavame prísne pravidlá, ktoré stanovujú, ktorý zamestnanec našej spoločnosti má prístup k Vašim osobným údajom a aké osobné údaje môže spracúvať.

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnoSpiralis s.r.o., Šúrska 136, 900 01 Modra, Slovenská republika, IČO 43855105, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro, Vložka číslo:  49379/B (ďalej len „Spiralis“).

Svoje práva môžete uplatniť na tejto emailovej adrese:

E-mail: toes@toes.sk

2. Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby a zákaznícku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

Zhromažďujeme osobné údaje o našich zákazníkoch, vrátane potencionálnych zákazníkov, ktorí majú o naše služby záujem alebo ktorí nám dali súhlas, aby sme ich mohli s ponukou služieb oslovovať.

Spracúvame nasledovné osobné údaje:

Základné identifikačné údaje
Základné identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú titul, meno, priezvisko, obchodné meno, heslo, užívateľské meno
Kontaktné údaje
Medzi kontaktné údaje patrí e-mail a telefónne číslo a adresa

Údaje o objednávkach
Medzi tieto údaje patria informácie o zrealizovaných objednávkach, ktoré ste u nás zrealizovali, pričom na základe týchto informácií Vám môžeme odporučiť iné vhodné produkty.
Informácie o komunikácii s Vami
Informácie o komunikácii s Vami si písomne zaznamenávame tak, aby sme Vám mohli poskytovať adekvátnu zákaznícku podporu.
Transakčné údaje
Ide výlučne len o informácie o platbách za naše výrobky, tovary a služby.

Údaje o vašom správaní na webe, vrátane prípadov, keď ho prezeráte cez našu mobilnú aplikáciu, tovar, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe, posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadení, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie a tiež údaje získané zo súborov cookies a podobných technológií pre identifikáciu zariadenia;

Údaje o vašom správaní pri čítaní správ, ktoré vám zasielame, najmä časy otvorenia správ a tiež údaje o zariadení, na ktorom správy čítate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadení, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie a tiež údaje získané zo súborov cookies a podobných technológií;

3. Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame:

 • bez potreby Vášho súhlasu,

 • s Vašim súhlasom.

Spracúvanie osobných údajov bez potreby Vášho súhlasu:

Spracúvanie na základe plnenia zmluvy
Vaše osobné údaje spracúvame na účely uzavretia zmluvy medzi Vami, ako našim objednávateľom a potencionálnym zákazníkom, a nami, ako dodávateľom, pri využívaní našich služieb. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Ide najmä o plnenie predmetu zmluvy, zákaznícku podporu, správu zmluvy a evidenciu účastníkov.

Pre tento účel je poskytovanie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Bez týchto údajov by sme neboli schopní zmluvu s Vami uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva.

Spracúvanie na základe oprávnených záujmov
Oprávneným záujmom spoločnosti Spiralis je:

 • informovať Vás o novinkách a obchodných ponukách týkajúcich sa produktov, ktoré ste u nás v minulosti zakúpili

 • obhajoba právnych nárokov.

Spracúvanie pre štatistické účely
Po ukončení Vašej objednávky a uplynutí času, na ktorý uchovávame osobné údaje, sú osobné údaje ďalej spracúvané na štatistické účely, a to v anonymizovanej podobe.


 

Spracúvanie osobných údajov s Vašim súhlasom:

Spracúvanie na marketingové účely
Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely marketingu, ak máme od Vás na tento účel udelený súhlas.

Marketing zahŕňa najmä tieto činnosti:

 • ponuku produktov a služieb spoločnosti Spiralis. Ponuky Vám na základe Vášho súhlasu môžeme zasielať elektronicky, najmä formou e-mailov,

 • posielanie informačných emailov (Newsletter), obsahujúce obchodné ponuky, články, správy a informácie z aktivít s predmetu činnosti spoločnosti Spiralis.

Poskytovaný súhlas na marketingové účely je úplne dobrovoľný, avšak je nevyhnutný, aby sme Vám mohli zasielať ponuky služieb spoločnosti Spiralis. Bez takto udeleného súhlasu Vám nemôžeme poskytovať individuálne ponuky tovarov a/alebo služieb.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to aj čiastočne, u spoločnosti Spiralis e-mailom na:

E-mail: toes@toes.sk

4. Používanie cookies

Cookies používame len s Vašim súhlasom. Zabrániť používaniu cookies stačí, keď si pred návštevou web stránky vo svojom prehliadači spustíte funkciu Súkromné prehliadanie. V takom prípade je však možné, že sa Vám niektoré časti web stránky nebudú zobrazovať správne, jej prezeranie bude pre Vás zložitejšie a nebude sa Vám zobrazovať obsah zodpovedajúcich práve Vašim potrebám.

5. Akú dobu máme uložené Vaše osobné údaje?

Súhlas ste udelili spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte.

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte.

Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

6. Odkiaľ osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame:

 • priamo od Vás pri uzatvorení a v priebehu trvania zmluvy a pri plnení zmluvy,

 • priamo od Vás udelením súhlasu so zasielaním informačných emailov ( Newsletter),

 • od iných osôb, ktorým ste na to dali súhlas.

7. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať.

Nechcete už dostávať žiadne ponuky od Spiralis ? Je nám to ľúto, ale Vaše rozhodnutie plne rešpektujeme.

Čo by malo odvolanie súhlasu obsahovať?

 • Kto odvolanie podáva. Uveďte prosím Vaše meno, priezvisko a email.

 • Uveďte výslovne, že si neželáte, aby sme ďalej spracúvali Vaše osobné údaje na marketingové účely. Súhlas môžete odvolať všeobecne (bude sa vzťahovať na všetky marketingové činnosti), prípadne špecifikujte, na aké marketingové činnosti sa odvolanie vzťahuje (posielanie Newslettra, špeciálnych ponúk...).

 • Odvolanie adresujte spoločnosti Spiralis

Akým spôsobom môžete odvolanie poslať?
Odvolanie súhlasu môžete poslať emailom na toes@toes.sk

8. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Naša spoločnosť kladie dôraz na rešpektovaie práv dotknutých osôb. Pri spracúvaní osobných údajov si môžete uplatniť tieto práva:

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov
Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k údajom
Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu
Zmenili sa vaše osobné údaje? Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Informujte nás, prosím, a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
Vaše osobné údaje sme v určitých právnymi predpismi stanovených prípadoch povinní na Váš pokyn vymazať. V takomto prípade sme povinní vyhodnocovať, či sú na vymazanie splnené právnymi predpismi vyžadované podmienky, pretože v niektorých právnymi predpismi stanovených prípadoch sme povinní Vaše údaje uchovávať a archivovať po zákonom stanovenú dobu, napriek tomu, že by ste požadovali príslušné údaje vymazať.

Právo na obmedzenie spracúvania
Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.

Právo na prenosnosť údajov
Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, môžete nás požiadať o odovzdanie Vašich údajov v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky.

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie
Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.

Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Uplatnenie vašich práv.

Vaše práva voči Spoločnosti týkajúce sa spracovávania Vašich osobných údajov, si môžete voči nám uplatniť na e-mailovej adrese toes@toes.sk

Vyjadrenie Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia Vašej žiadosti týkajúcej sa ochrany osobných údajov. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť Vašej žiadosti. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, Vás budeme informovať.

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

9. Kto môže mať prístup k Vašim údajom?

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanc a môžu mať tiež aj zmluvní sprostredkovatelia, a to predovšetkým spoločnosť poskytujúca IT služby, programátorské služby, správu e-shopu a vedenie účtovníctva.

Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy, či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.


V Modre, dňa 24.5.2018

TOES.sk
Používanie eshopu
Pre Vás
Facebook
Newsletter

Odoberajte novinky priamo na Váš e-mail

HOTLINE, Pon-Pia, 09:00-15:00
0917 765 888
Prevádzkovateľ
toes.sk