Naša extra ponuka káv

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Spiralis s.r.o., Šúrska 136, 900 01 Modra, IČO: 43855105 zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.: 49379/B, pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu.

Čl. 1
Základné ustanovenia
1. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z.z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení ich zmien a noviel ako aj týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "VOP") upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
2. Poskytovateľom služieb je spoločnosť Spiralis s.r.o., so sídlom Šúrska 136, 900 01 Modra, IČO : 43855105, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.: 49379/B, (ďalej iba "dodávateľ").
3. Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese www.toes.sk (ďalej iba elektronický obchod). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.
4. Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.
5. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104

Čl.2
Informácie o tovare a cene
1. Produkty a ich ceny sú zobrazené a aktualizované na webovej stránke : www.toes.sk
2. Uvádzaná cena je vrátane DPH ak nie je uvedené inak. Prípadné ďalšie položky sú uvedené osobitne.
3. Cena dopravy je v rámci Slovenskej republiky, výška ceny dopravného je stanovená podľa aktuálneho cenníka a je uvedená na stránke www.toes.sk

Čl.3
Objednanie tovaru
1. Tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva tak, že vybraný produkt zaklikne a vloží do nákupného košíka a odošle objednávku.
2. Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením súhlasu s VOP a spracovaním jeho osobných údajov.
3. Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný email, ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie.

Čl. 4
Príprava tovaru na expedíciu a doručenie tovaru
1. Po overení disponibility tovaru a platných cien dodávateľ objednávku zákazníkovi pripraví na expedíciu. Následne bude zákazníkovi odoslaný tovar spolu s faktúrou, na adresu, ktorú uviedol ako adresu na doručenie.

Čl. 5
Cena a platobné podmienky
1. Cena je dohodnutá zadaním objednávky zákazníka vrátane DPH a prípadných ďalších položiek.
2. Zákazník je povinný objednaný tovar uhradiť v plnej výške a to jedným z nasledovných spôsobov:
a) DOBIERKOU - pri tomto spôsobe platby Zákazník uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi alebo Slovenskej pošte
b) PLATBA VOPRED Pri tomto spôsobe platby je Zákazníkovi zaslaný tovar kuriérskou službou, alebo Slovenskou poštou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet Fio banka SK69 8330 0000 0025 0101 6587, Variabilný symbol: použite číslo Vašej elektronickej objednávky, Konštantný symbol: Použite kód 008
3. Dokladom o predaji je faktúra pripojená ku každej zásielke, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list.

Čl.6
Termín dodania
1. Termín dodania objednaného tovaru je obvykle 3-14 pracovných dní (v závislosti od stavu na sklade) od odsúhlasenia objednávky, pokiaľ sa nedohodne so zákazníkom inak.

Čl.7
Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy
1. Po uzavretí kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcich ustanovení obchodných podmienok, vystaví  dodávateľ faktúru. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi spolu s týmto daňovým dokladom, ktorý je zákazník povinný v prípade reklamácie predložiť.
2. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a tiež za podmienok ustanovených Občianskym zákonníkom.
3. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale spolu s faktúrou.
4. V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
5. Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť v súlade s platnou legislatívou písomne, elektronickou poštou na adrese toes@toes.sk. Telefonicky ani zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno.

Čl.8
Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

1. Dodávateľ je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky objednávateľom až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.
2. Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.
3. O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný emailom, dodávateľ mu bez zbytočného odkladu vráti uhradenú čiastku za objednaný tovar.

Čl.9
Zodpovednosť za vady a záruka
1. V zmysle novely Občianskeho zákonníka č.150/2204 je na každý tovar poskytnutá záruka 24 mesiacov.
2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
3. Zákazník reklamuje vady zakúpeného tovaru u dodávateľa písomne na adrese dodávateľa: toes@toes.sk. K reklamácii kupujúci zároveň predkladá faktúru.
4. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru a spísaním zápisnice s kuriérom o množstevných vadách, mechanickom poškodení tovaru
b) uplynutím záručnej doby tovaru,
c) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
d) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
e) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
f) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s bežnou praxou, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo predpismi platnými v SR,
g) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
h) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zničením,
i) neodborným zásahom, poškodením pri doprave (pokiaľ kupujúci neuplatnil reklamáciu pri prevzatí a nepredložil zápisnicu spísanú s kuriérom o vadách)
j) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Čl. 10
Podmienky dodania tovaru
1. Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 5 pracovných dní od emailového odsúhlasenia objednávky zákazníkovi.
2. Pri dodaní tovaru kuriérom sa zákazník zaväzuje otvoriť doručenú zásielku pred kuriérom a zistiť, či je jej obsah kompletný a nepoškodený. V prípade, že zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky, spíše o tom spolu s kuriérom zápisnicu. Reklamáciu môže uplatniť priamo u doručiteľa zásielky a potvrdiť ju emailom. Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne informovať dodávateľa. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia, zjavného pri prevzatí a vady množstva sa nebude prihliadať.
3. V prípade, že zákazník zistí skrytú vadu po prevzatí tovaru a z toho dôvodu, že vada nebola vizuálne viditeľná pri prevzatí nespísal zápisnicu o vade tovaru pri prevzatí, môže takúto skrytú vadu, ktorá nebola pri prevzatí viditeľná, reklamovať u dodávateľa do 3 dní od prevzatia zásielky písomne na adrese dodávateľa: toes@toes.sk. V prípade uznania reklamácie dodávateľom, tento na svoje náklady zabezpečí prevzatie zásielky a reklamáciu vybaví podľa reklamačného poriadku.
4. Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru zákazníkovi.

Čl.11
Spracovanie osobných údajov
1. Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
2. Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH.
3. V prípade, že si zákazník pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke dodávateľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu zákazníka. O zrušenie tejto služby môže zákazník požiadať elektronickou poštou na adrese toes@toes.sk.
4. Zákazník odoslaním objednávky a potvrdením VOP zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto ustanovenia VOP.

Modra, 8.8.2016 

Dodávateľ:
Spiralis s.r.o., Šúrska 136, 900 01 Modra, IČO: 43855105 zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.: 49379/B


 

 

TOES.sk
Používanie eshopu
Pre Vás
Facebook
Newsletter

Odoberajte novinky priamo na Váš e-mail

HOTLINE, Pon-Pia, 09:00-15:00
0917 765 888
Prevádzkovateľ
toes.sk